ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (MK12401)

รหัสวิชา MK12401
ชื่อวิชา การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.13.00-17.00(335(Lab))
ลงเรียน 13
ชื่ออาจารย์ อ.อนุศักดิ์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU