ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการขาย (MK12301)

รหัสวิชา MK12301
ชื่อวิชา การจัดการขาย
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.16.00-19.00(345)
ลงเรียน 11
ชื่ออาจารย์ อ.กมณทิพย์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU