ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา สหกิจศึกษา (MK17403)

รหัสวิชา MK17403
ชื่อวิชา สหกิจศึกษา
หน่วยกิต 6(0-720-0)
วัน-เวลา ห้องเรียน -
ลงเรียน 5
ชื่ออาจารย์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU