ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด (MK17402)

รหัสวิชา MK17402
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด
หน่วยกิต 3(0-350-0)
วัน-เวลา ห้องเรียน อ.คมกริช:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ()
ลงเรียน 21
ชื่ออาจารย์ อ.คณะกรรมการฝึกฯ,อ.คมกริช
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU