ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การเตรียมสหกิจศึกษา (MK17401)

รหัสวิชา MK17401
ชื่อวิชา การเตรียมสหกิจศึกษา
หน่วยกิต 1(0-3-0)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.9.00-12.00(326)
ลงเรียน 14
ชื่ออาจารย์ อ.กมณทิพย์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU