ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การตลาดเชิงเนื้อหา (MK14302)

รหัสวิชา MK14302
ชื่อวิชา การตลาดเชิงเนื้อหา
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.9.00-12.00(2402)
ลงเรียน 21
ชื่ออาจารย์ อ.คมกริช
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU