ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (MK13302)

รหัสวิชา MK13302
ชื่อวิชา การตลาดเชิงสร้างสรรค์
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.13.00-16.00(2401)
ลงเรียน 15
ชื่ออาจารย์ อ.คมกริช
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU