ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว (MK13202)

รหัสวิชา MK13202
ชื่อวิชา การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.13.00-16.00(2401)
ลงเรียน 32
ชื่ออาจารย์ ผศ.วัฒน์จิรชัย
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDI4MzEzMTM2Nzcx?cjc=e7ucmae
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU