ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา สัมมนาทางการตลาด (MK12403)

รหัสวิชา MK12403
ชื่อวิชา สัมมนาทางการตลาด
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.8.00-12.00(2404)
ลงเรียน 32
ชื่ออาจารย์ อ.คมกริช
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU