ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (MK12401)

รหัสวิชา MK12401
ชื่อวิชา การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.13.00-17.00(คอม17404)
ลงเรียน 14
ชื่ออาจารย์ อ.อนุศักดิ์
Google Classroom 6ayttfw
Facebook https://www.facebook.com/eq2iq
อื่นๆ https://ms.udru.ac.th/anusak/
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU