ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การตลาดเพื่อสังคม (MK12305)

รหัสวิชา MK12305
ชื่อวิชา การตลาดเพื่อสังคม
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-16.00(2402)
ลงเรียน 14
ชื่ออาจารย์ ผศ.วัฒน์จิรชัย
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDI4MzEzMTM2ODcz?cjc=pcdgola
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU