ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การตลาดสำหรับธุรกิจบริการสมัยใหม่ (MK12302)

รหัสวิชา MK12302
ชื่อวิชา การตลาดสำหรับธุรกิจบริการสมัยใหม่
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.9.00-12.00(2404)
ลงเรียน 21
ชื่ออาจารย์ ผศ.วัฒน์จิรชัย
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDI4MzEzMTM3MjUy?cjc=7jpa4ri
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU