ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ทางการตลาด (MK12205)

รหัสวิชา MK12205
ชื่อวิชา ฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ทางการตลาด
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.13.00-17.00(335(Lab))
ลงเรียน 21
ชื่ออาจารย์ อ.อนุศักดิ์
Google Classroom ml2kuv4
Facebook https://www.facebook.com/eq2iq
อื่นๆ https://ms.udru.ac.th/anusak/
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU