ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด (MK12205)

รหัสวิชา MK12205
ชื่อวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.9.00-12.00(2404)
ลงเรียน 15
ชื่ออาจารย์ อ.อนุศักดิ์
Google Classroom gbcqsn6
Facebook https://www.facebook.com/eq2iq
อื่นๆ https://ms.udru.ac.th/anusak/
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU