ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การสร้างแบรนด์ (MK12204)

รหัสวิชา MK12204
ชื่อวิชา การสร้างแบรนด์
หน่วยกิต 2(1-2-3)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-16.00(345)
ลงเรียน 21
ชื่ออาจารย์ ผศ.พีระนันท์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU