ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การสื่อสารทางการตลาดเชิงบรูณาการ (MK12203)

รหัสวิชา MK12203
ชื่อวิชา การสื่อสารทางการตลาดเชิงบรูณาการ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.9.00-12.00(2404)
ลงเรียน 1
ชื่ออาจารย์ ผศ.วัฒน์จิรชัย
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDI4MzEzMTM3MjI2?cjc=5aurke4
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU