ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่ งยืน (MK12103)

รหัสวิชา MK12103
ชื่อวิชา การจัดการผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่ งยืน
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.9.00-12.00(314)
ลงเรียน 11
ชื่ออาจารย์ ผศ.พีระนันท์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU