ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา พฤติกรรมผู้บริโภค (MK12101)

รหัสวิชา MK12101
ชื่อวิชา พฤติกรรมผู้บริโภค
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.9.00-12.00(2201)
ลงเรียน 12
ชื่ออาจารย์ อ.กมณทิพย์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU