ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา หลักการตลาด (MK11101)

รหัสวิชา MK11101
ชื่อวิชา หลักการตลาด
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-16.00(527)
ลงเรียน 30
ชื่ออาจารย์ รศ.ดร.สืบชาติ
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU