ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การสื่อสารการตลาดกับสังคมและการพัฒนาชุมชน (MC05303)

รหัสวิชา MC05303
ชื่อวิชา การสื่อสารการตลาดกับสังคมและการพัฒนาชุมชน
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อ.สุชีรา:ศ.15.00-17.00(332(Lab)),อ.นฤพรรณ:ศ.13.00-15.00(332(Lab))
ลงเรียน 8
ชื่ออาจารย์ อ.นฤพรรณ,อ.สุชีรา
Google Classroom 6f5hsr2
Facebook
อื่นๆ https://classroom.google.com/c/NDM3OTA5MTk2MDQ4?cjc=6f5hsr2
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU