ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา สื่อประสมเพื่อการสื่อสารการตลาด (MC04304)

รหัสวิชา MC04304
ชื่อวิชา สื่อประสมเพื่อการสื่อสารการตลาด
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-17.00(535)
ลงเรียน 8
ชื่ออาจารย์ อ.ปารนารี
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU