ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจด้านการสื่อสารการตลาด (MC02415)

รหัสวิชา MC02415
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจด้านการสื่อสารการตลาด
หน่วยกิต 3(-350-)
วัน-เวลา ห้องเรียน อ.ปารนารี:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.สุชีรา:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.นฤพรรณ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ()
ลงเรียน 1
ชื่ออาจารย์ อ.นฤพรรณ,อ.สุชีรา,อ.คณะกรรมการฝึกฯ,อ.ปารนารี
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU