ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา กลยุทธ์การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (MC02311)

รหัสวิชา MC02311
ชื่อวิชา กลยุทธ์การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.8.00-12.00(527)
ลงเรียน 8
ชื่ออาจารย์ อ.สุชีรา
Google Classroom p3jnmwh
Facebook
อื่นๆ https://classroom.google.com/c/NDMwNzA4NjU5NjI2?cjc=p3jnmwh
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU