ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา จิตวิทยาการสื่อสารการตลาด (MC02310)

รหัสวิชา MC02310
ชื่อวิชา จิตวิทยาการสื่อสารการตลาด
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.8.00-12.00(2403)
ลงเรียน 8
ชื่ออาจารย์ อ.นฤพรรณ
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU