ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา กลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (MC02309)

รหัสวิชา MC02309
ชื่อวิชา กลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.8.00-12.00(2403)
ลงเรียน 8
ชื่ออาจารย์ อ.สุชีรา
Google Classroom uahu3sl
Facebook
อื่นๆ https://classroom.google.com/c/NDMwNzA4NjU5MjYz?cjc=uahu3sl
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU