ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการสื่อสารการตลาด (MC02206)

รหัสวิชา MC02206
ชื่อวิชา การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการสื่อสารการตลาด
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.13.00-16.00(343)
ลงเรียน 4
ชื่ออาจารย์ อ.ปารนารี
Google Classroom CBA for MC 2/64
Facebook MC@UDRU
อื่นๆ LINE : MC#63
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU