ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ภาษาอังกฤษในงานสื่อสารการตลาด (MC02102)

รหัสวิชา MC02102
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษในงานสื่อสารการตลาด
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.13.00-17.00(527)
ลงเรียน 4
ชื่ออาจารย์ อ.นฤพรรณ
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU