ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ (HT33302)

รหัสวิชา HT33302
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.13.00-17.00(344)
ลงเรียน 1
ชื่ออาจารย์ อ.ธีระพล
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU