ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม (HT33104)

รหัสวิชา HT33104
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม
หน่วยกิต 2(1-2-3)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.9.00-12.00(334)
ลงเรียน 45
ชื่ออาจารย์ อ.ปริชญา
Google Classroom f2r6ssh
Facebook Parichaya Udomphol
อื่นๆ https://meet.google.com/dvw-vmhh-phk
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU