ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ภาษาอังกฤษมูลฐานสำหรับงานบริการ (HT33101)

รหัสวิชา HT33101
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษมูลฐานสำหรับงานบริการ
หน่วยกิต 2(2-0-4)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.10.00-12.00(535)
ลงเรียน 43
ชื่ออาจารย์ อ.ธีระพล
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU