ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ขนมอบและขนมหวาน (HT31213)

รหัสวิชา HT31213
ชื่อวิชา ขนมอบและขนมหวาน
หน่วยกิต 3(1-4-4)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-18.00(341)
ลงเรียน 42
ชื่ออาจารย์ อ.โชติกา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU