ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดดอกไม้และงานใบตอง (HT31101)

รหัสวิชา HT31101
ชื่อวิชา การจัดดอกไม้และงานใบตอง
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.8.00-12.00(326)
ลงเรียน 49
ชื่ออาจารย์ อ.ปริชญา
Google Classroom tvmpls4
Facebook Parichaya Udomphol
อื่นๆ https://meet.google.com/gze-evip-uxy
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU