ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมบริการ (HT21412)

รหัสวิชา HT21412
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมบริการ
หน่วยกิต 6(-400-)
วัน-เวลา ห้องเรียน อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.ธีระพล:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ()
ลงเรียน 38
ชื่ออาจารย์ อ.คณะกรรมการฝึกฯ,อ.ธีระพล
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU