ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การสำรวจและวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมบริการ (HT21306)

รหัสวิชา HT21306
ชื่อวิชา การสำรวจและวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.9.00-12.00(344)
ลงเรียน 43
ชื่ออาจารย์ อ.กรรณิการ์
Google Classroom รหัสเข้าชั้นเรียน atx2lq4
Facebook ฺBow Kannika
อื่นๆ line กลุ่มรายวิชา http://line.me/ti/g/kxOTy6mIzh
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU