ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการโรงแรม (HT21305)

รหัสวิชา HT21305
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการโรงแรม
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-17.00(คอม17411)
ลงเรียน 43
ชื่ออาจารย์ อ.ชนาภา
Google Classroom รหัสห้องเรียน : xydmdiy หรือ link classroom: https://classroom.google.com/c/NDM3MTQ4MTg2NDY0?cjc=xydmdiy
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU