ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการโรงแรม (HT21305)

รหัสวิชา HT21305
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการโรงแรม
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.8.00-12.00(คอม17411)
ลงเรียน 42
ชื่ออาจารย์ อ.ชนาภา
Google Classroom รหัสห้องเรียน : 636lmyw หรือ link classroom: https://classroom.google.com/c/NDMwNTc4NzY2Mjkz?cjc=636lmyw
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU