ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการงานขายและการตลาดสำหรับการโรงแรม (HT21303)

รหัสวิชา HT21303
ชื่อวิชา การจัดการงานขายและการตลาดสำหรับการโรงแรม
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.9.00-12.00(342)
ลงเรียน 42
ชื่ออาจารย์ อ.ณัฐกานต์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU