ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง (HT21301)

รหัสวิชา HT21301
ชื่อวิชา การจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.13.00-16.00(326)
ลงเรียน 41
ชื่ออาจารย์ อ.ปริชญา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU