ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง (HT21301)

รหัสวิชา HT21301
ชื่อวิชา การจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.13.00-16.00(314)
ลงเรียน 42
ชื่ออาจารย์ อ.ธีระพล
Google Classroom 3snwrqp
Facebook Parichaya Udomphol
อื่นๆ https://meet.google.com/fiu-cjks-rfb
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU