ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม (HT21208)

รหัสวิชา HT21208
ชื่อวิชา การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.13.00-17.00(537)
ลงเรียน 8
ชื่ออาจารย์ อ.ณัฐกานต์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU