ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการครัวและการประกอบอาหาร (HT21207)

รหัสวิชา HT21207
ชื่อวิชา การจัดการครัวและการประกอบอาหาร
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.8.00-12.00(314)
ลงเรียน 45
ชื่ออาจารย์ อ.โชติกา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU