ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการงานบริการส่วนหน้า (HT21203)

รหัสวิชา HT21203
ชื่อวิชา การจัดการงานบริการส่วนหน้า
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.8.00-12.00(335(Lab))
ลงเรียน 42
ชื่ออาจารย์ อ.ธีระพล
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU