ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา หลักการโรงแรม (HT21102)

รหัสวิชา HT21102
ชื่อวิชา หลักการโรงแรม
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.13.00-16.00(341)
ลงเรียน 2
ชื่ออาจารย์ อ.กรรณิการ์
Google Classroom รหัสเข้าชั้นเรียน lpwqnlp
Facebook Bow Kannika
อื่นๆ โทรศัพท์มือถืออาจารย์กรรณิการ์ 0816610173
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU