ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา หลักการโรงแรม (HT21102)

รหัสวิชา HT21102
ชื่อวิชา หลักการโรงแรม
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.9.00-12.00(342)
ลงเรียน 44
ชื่ออาจารย์ อ.กรรณิการ์
Google Classroom รหัสเข้าชั้นเรียน 5jmp454
Facebook Bow Kannika
อื่นๆ line กลุ่มรายวิชา http://line.me/ti/g/Czpb6vcgef
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU