ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการข้ามวัฒนธรรม (HR12403)

รหัสวิชา HR12403
ชื่อวิชา การจัดการข้ามวัฒนธรรม
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.9.00-12.00(343)
ลงเรียน 15
ชื่ออาจารย์ รศ.ดร.สุรัชนี
Google Classroom รหัสชั้นเรียน "u37uhlt"
Facebook
อื่นๆ เข้าห้องเรียน ออนไลน์ตามตารางเรียน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU