ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม (HR12304)

รหัสวิชา HR12304
ชื่อวิชา ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.13.00-16.00(343)
ลงเรียน 15
ชื่ออาจารย์ ผศ.รุ่งตะวัน
Google Classroom v7zq2c4
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100002900158762
อื่นๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ 093-3454255
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU