ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา วิจัยทางการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ (HR11402)

รหัสวิชา HR11402
ชื่อวิชา วิจัยทางการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.8.00-12.00(326)
ลงเรียน 15
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.พนา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU