ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HR11303)

รหัสวิชา HR11303
ชื่อวิชา การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.13.00-17.00(525)
ลงเรียน 10
ชื่ออาจารย์ ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์
Google Classroom nouph2n
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100002900158762
อื่นๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ 093-3454255
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU