ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา พนักงานสัมพันธ์ (HR11201)

รหัสวิชา HR11201
ชื่อวิชา พนักงานสัมพันธ์
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.9.00-12.00(343)
ลงเรียน 15
ชื่ออาจารย์ รศ.ดร.สุรัชนี
Google Classroom รหัสชั้นเรียน "5nthkle"
Facebook
อื่นๆ เข้าห้องเรียน ออนไลน์ตามตารางเรียน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU