ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล (HR11102)

รหัสวิชา HR11102
ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.9.00-12.00(337)
ลงเรียน 30
ชื่ออาจารย์ ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์
Google Classroom kkf5hle
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100002900158762
อื่นๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ 093-3454255
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU